چهارشنبه, 6 مرداد 1400
ستاد برگزاری رویدادها ی ترویج نوآوری و تجارب موفق کشاورزی
دسته بندي اخبار 
دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی خبر داد: سلسله نشست های تخصصی (مجازی)آموزش و ترویج كشاورزی 
کد خبر : ۲۳۵۹۰  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ 
۱۳:۴۹:۵۹
دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی خبر داد: وبینار آموزشی ترویجی با برگزیدگان پرورش ماهی در قفس 
کد خبر : ۲۳۲۴۴  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ 
۱۴:۲:۲۳
دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی خبر داد: انتقال و نشر دانش و تجارب موفق برگزیدگان بخش كشاورزی 
کد خبر : ۲۳۲۰۳  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ 
۱۳:۵۷:۲۱
دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی خبر داد: ترویج نوآوری ها وتجارب موفق كشاورزی جو دیم 
کد خبر : ۲۲۵۹۵  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ 
۱۳:۲۱:۲۵
دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی خبر داد: رویدادهای ملی ترویج نوآوری وتجارب موفق كشاورزی (گندم دیم) 
کد خبر : ۲۲۵۸۰  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ 
۱۳:۵۵:۵

5.6.5.0
گروه دورانV5.6.5.0