دسته بندي اخبار 
دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی خبر داد: معرفی كانون های یادگیری موفق در استان ها 
کد خبر : ۲۱۷۵۱  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ 
۱۵:۴۳:۵۷
دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی خبر داد: معرفی كانون‏ های یادگیری موفق در استان‏ ها 
کد خبر : ۲۱۷۱۰  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ 
۱۲:۱۸:۴۷

کانون یادگیری
          5.6.5.0
          گروه دورانV5.6.5.0