دسته بندي اخبار 
کد خبر : ۲۱۷۴۱  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ 
۱۱:۵۲:۴۵
کد خبر : ۲۱۷۲۷  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ 
۱۰:۲۴:۵۴
کد خبر : ۲۱۶۵۵  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ 
۹:۱۷:۲۰
دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی خبر داد: گزارش برگزاری مراسم معرفی نمونه های بخش كشارزی استان مازندران 
کد خبر : ۲۱۶۵۰  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ 
۱۲:۱۱:۱۷
دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی خبر داد: مراسم تجلیل از نمونه های كشاورزی استان تهران 
کد خبر : ۲۱۶۳۲  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ 
۱۳:۲:۱۴

5.6.5.0
گروه دورانV5.6.5.0