توانمندسازی بهره برداران
دکترجوادقاسمی
سرپرست گروه
تلفن:2342-66940777-021
فاکس:66430445-021
تلفن همراه: 09129243604
ایمیل:  ja.ghasemi@areeo.ac.ir

 

فرهاد جواهری
کارشناس مسئول
مسئولیت:
تلفن:2351-66940777-021
فاکس:66430445-021
ایمیل:

 

کامبیزاسلانی
کارشناس مسئول  توانمندسازی بهره برداران
تلفن:2351-66940777-021
فاکس:66430445-021

 

ناهید خان احمدی
 کارشناس توانمندسازی بهره برداران
مسئولیت:توانمند سازی جوانان روستایی
تلفن:2343-66940777-021
فاکس:66430445-021

 

فیروزه سلیمانی
کارشناس مسئول
مسئولیت:
تلفن:2381-66940777-021
فاکس:66430445-021

 

5.6.5.0
گروه دورانV5.6.5.0