چهارشنبه, 6 مرداد 1400
توانمندسازی بهره برداران
مهندس مسعود پیروشعبانی
رئیس گروه ممیزی رهیافتها، الگوها و روشهای ترویجی
تلفن:66940777 داخلی 2352
موبایل:09372072142
دورنگار:66430445
ایمیل: m.peyroshabani@iate.ir

 

فرهاد جواهری
کارشناس مسئول
مسئولیت:
تلفن:2351-66940777-021
فاکس:66430445-021
ایمیل:

 

کامبیزاسلانی
کارشناس مسئول  توانمندسازی بهره برداران
تلفن:2351-66940777-021
فاکس:66430445-021

 

ناهید خان احمدی
 کارشناس توانمندسازی بهره برداران
مسئولیت:توانمند سازی جوانان روستایی
تلفن:2343-66940777-021
فاکس:66430445-021

 

فیروزه سلیمانی
کارشناس مسئول
مسئولیت:
تلفن:2381-66940777-021
فاکس:66430445-021

 

5.6.5.0
گروه دورانV5.6.5.0