چهارشنبه, 6 مرداد 1400
گروه ممیزی رهیافت ها،الگوها و روشهای ترویجی
دکترجوادقاسمی
رییس گروه
تلفن:2342-66940777-021
فاکس:66430445-021
تلفن همراه: 09129243604
ایمیل:  ja.ghasemi@areeo.ac.ir

 

خانم فریبا حبیب کاظمی
   کارشناس مسئول ممیزی و پایش رهیافتهای
  مسئولیت: کارشناس مسئول ممیزی و پایش رهیافتها
    تلفن:2340-66940777-021

     دورنگار:66430445-021

 

آقای رضا حسنی
 کارشناس طراحی الگوها و روشهای ترویجی
تلفن:2343-66940777-021
دورنگار:66430445-021
ایمیل:reza.artvsion@gmail.com

 

مهندس رمضانعلی قباخلو
کارشناس مسئول انتقال یافته های تحقیقاتی
تلفن:2338-66940777-021
دورنگار:66430445-021
ایمیل:ghobakhloo.4750@yahoo.com

 

دکترحسام الدین غلامی
هیئت علمی
مسئولیت:کارشناس
تلفن:2341-02166980777
دورنگار:66430445-021
ایمیل:gholami.ir@gmail.com

 

صدیقه بکوردی
کارشناس ترویج امور باغبانی
تلفن:2339-66940777-021
دورنگار:66430445-021
ایمیل:bekverdi1384@gmail.com

 

فرزانه حسینی
کارشناس ترویج توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست
مسئولیت :برنامه های انتقال یافته ها
تلفن:2339-66940777-021
دورنگار:66430445-021

  شرح وظایف گروه ممیزی رهیافت ها،الگوها و روشهای ترویجی

1- تئوری سازی ، الگوسازی و بکارگیری رهیافت ها و روش های ترویجی در قالب برنامه های  مشترک با سایر زیر بخش ها

2-  برنامه ریزی، بررسی و نظارت بر اجرای برنامه های انتقال یافته ها و رویکردهای الگویی و مشارکتی ترویج( IPM/FFS ، طرح های مشترک تحقیقی ترویجی، روز مزرعه ، هفته انتقال یافته ها، سایت های الگویی، کانون های یادگیری و ...)

3- ایجاد ارتباط با بخشهای تحقیقاتی و دانشگاهی در راستای بهینه سازی ماموریت ها، استانداردسازی شیوه نامه ها و بروزرسانی علوم ترویجی

4-  کارآمد سازی و ترویج نتایج حاصل از اجرای تحقیقات کاربردی با همکاری بخش های ذیربط

5- تنظیم و آماده سازی محتوایی نشریه مروج

6- ارزیابی از نحوه عمل استان ها در حوزه فعالیت های ترویجی دفتر

7- تهیه شیوه نامه ها و آیین نامه های مورد نیاز برای اجرای ماموریت های ترویج

8- ارائه دیدگاه های کارشناسی در حوزه های متنوع ترویج کشاورزی حسب موضوع 

9- نقش آفرینی در فرآیند شناسایی و انتخاب نمونه های زیربخش ترویج

10- کاربرد روشها و الگوهاي نوين ترويجي  به صورت آزمايشي و توسعه و تسري روش هاي موفق

11- شناسایی، ساماندهی و نشر دانش بومی متناسب با نیاز جامعه روستایی و کشاورزی


5.6.5.0
گروه دورانV5.6.5.0