چهارشنبه, 6 مرداد 1400
ترویج تولیدات کشاورزی

 

مهندس غلامرضا ضیایی
رئیس گروه
مسئولیت: کارشناس ترویج تولید محصولات زراعی، بذر،
نهال،محصولات گلخانه ای، پنبه
تلفن:2329-66940777-021
دورنگار:66430445-021
ایمیل: G.r_ziaie142@yahoo.com

 

مهندس ابوالفضل ریحانی
مسئولیت:رئیس کمیته فنی زراعت ومکانیزاسیون 
تلفن:2330-66940777-021
دورنگار:66430445-021
ایمیل: a.reihani@iate.ir

 

مهندس سعید رجاآبادی
کارشناس مسئول برنامه های ترویجی دام و طیور و آبزیان
مسئولیت:
تلفن:2354-66940777-021
دورنگار:66430445-021
ایمیل:saeedrajaabadi2116@gmail.com

 

دکترهوشنگ افروزان
 کارشناس زنبورعسل ونوغانداری
تلفن:2326-66940777-021
دورنگار:66430445-021
ایمیل: afrouzanh@gmail.com

 

مهندس محمدرضا صفابخش

کارشناس ترویج امور طیور

تلفن:2333-66940777-021
دورنگار:66940777-021
ایمیل:

 

                  مهندس مهدی فرجی
                  کارشناس برنامه ریزی ترویجی
                     دورنگار:66430445-021
                     ایمیل:
                  شرح مسئولیت:برنامه ریزی ترویجی-محصولی
                   مرتبط با ترویج ،آموزش وعلوم باغبانی

        

                     مهندس مریم خسرو بیگی
                      کارشناس امور زراعی 
                      مسئولیت:کارشناس محصولات صنعتی دانه     
                      های روغنی ،چغندر قندوگیاهان دارویی
                      تلفن:2337-66940777-021
                       دورنگار:66430445-021
                       ایمیل:tavanmandi@areeo.ac.ir

شرح وظایف   گروه ترویج  تولیدات کشاورزی

1- برنامه ریزی، پیش بینی ونظارت بر اجرای فعالیت های ترویجی در حوزه زراعت، باغبانی،گیاه پزشکی، امور دام وآبزیان

2- برنامه ریزی جهت عملیاتی شدن یافته های قابل ترویج در محصولات زراعی و باغی، دامی، شیلانی وموضوع گیاه پزشکی

3- تهیه وتدوین طرح وپروژه های ترویجی در محصولات وموضوعات اولویت دار زراعی و باغی، دامی وشیلاتی بر اساس سیاست های وزارت جهاد کشاورزی

4- ایجاد وحفظ ارتباط موثر ومستمر با دفاتر تخصصی معاونت های زراعت، باغبانی، اموردام وسازمان های حفظ نباتات، شیلات، دامپزشکی، امورعشایر

5- هماهنگی و ارتباط موثر ومستمر با موسسات و پژوهشکده های تحقیقاتی زیر بخش های مربوطه وپیگیری فعالیت های انتقال یافته های تحقیقاتی قابل ترویج

6- هماهنگی وحفظ ارتباط با مدیریت هماهنگی ترویج استان ها در جهت پیاده سازی طرح ها وپروژه های ترویجی محصولی/موضوعی و نظارت وارزیابی فعالیت ها

7- برنامه ریزی، هماهنگی و مدیریت فرآیند انتخاب  تولیدکنندگان نمونه  در حوزه محصولات زراعی و باغی و بهره مندی از ظرفیت وپتانسیل نمونه ها

8- تعیین سیاست های کاری گروه، اولویت بندی فعالیت ها وپایش فعالیت کارشناسان گروه وتحلیل گزارشات عملکردی


5.6.5.0
گروه دورانV5.6.5.0