• EN
برنامه ها و پروژه ها

مهمترین برنامه ها و فعالیت ها

      ارتقاء سطح دانش و مهارت بهره برداران بخش كشاورزي از مهمترين وظايف دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی مي باشد. لذا این دفتر با اعتقاد به اين مهم، با ایجاد هماهنگي و ارتباط هرچه مؤثرتر با زير بخش های اجرایی و بخش های تحقیقاتی، با بکارگیری راهبردهای جدیدی نظیر سایت های جامع الگویی تولید، کانون های یادگیری ، سایت های IPM/FFS  و IPCM  ، روز و هفته انتقال یافته های تحقیقاتی، جشنواره و نمایشگاه های ترویجی تخصصی ،مراسم انتخاب نمونه ها، بازدیدها و تورهای تخصصی داخلی و خارجی ،فن بازارو نوآوری کشاورزی،مزارع نمایشی ،نمایشگاه فروش مستقیم محصولات کشاورزی ،طرح های تحقیقی ترویجی ،... و فعالیت های موثری را در جهت افزایش ضریب پوشش فعالیت های ترویجی انجام داده است.

       نظر به اینکه ایجاد تناسب و هماهنگی بین امکانات، اعتبارات، نیروی انسانی و نیازهای موجود از شرایط اصلی برای موفقیت و تضمین کیفیت کار است ، این دفتر سعی نموده با  انجام بررسی های لازم ، با توجه به  مسائل و مشکلات و محدودیت های موجود در استان ها،  برنامه ریزی لازم برای اجرای طرح ها و پروژه های خود انجام دهد .

پروژه های دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی:

-ایجاد سایت الگویی جامع تولیدی
-ایجاد کانون­های یادگیری
-تولید محتوای ترویجی (انواع رسانه های ترویجی) مورد نیاز بخش کشاورزی
-تجلیل از تولید کنندگاه برترین بخش کشاورزی
-استقرار توسعه کشاورزی پایدار با مدل IPCM
-استقرار توسعه مدیریت تلفیقی آفات در سطح کشاورزان با مدل ترویجی IPM/FFS  و استاندارد سازی تولید محصلات سالم و طبیعی
-ایجاد سامانه پاسخگو
-طرح مروج همراه
-تدوین دائره المعارف دانش نوین کشاورزی


5.6.5.0
گروه دورانV5.6.5.0