چهارشنبه, 6 مرداد 1400
معاونین
 مهندس حسین پیری
معاون
تلفن:66430442-021
دورنگار:66430445-021
ایمیل: 1346piri@gmail.com
شرح مسئولیت:نظارت بر فعالیت های دفتر،نظارت بر 
فعالیت های ترویج استان ها،شرکت در جلسات ،
 سایرامور محوله
عضو کمیته های موسسات تحقیقات (علوم 
دامی،تاسماهیان دریای خزر،علوم شیلاتی)

 

مهندس ابراهیم جعفری
معاون
تلفن:66430442-021
دورنگار:66430445-021
ایمیل :mokhaterat@iate.ir
شرح مسئولیت:نظارت بر فعالیت های دفتر،نظارت بر فعالیت های
ترویج استان ها،شرکت در جلسات ،سایر امور محوله
عضو کمیته برنامه ریزی ترویجی مخاطرات بخش کشاورزی و تغییرات اقلیمی
5.6.5.0
گروه دورانV5.6.5.0