چهارشنبه, 6 مرداد 1400
مدیر کل
دکتر عبدالله موم وندی
مدیر کل دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی
تلفن: ۶۶۴۳۰۴۴۱-۰۲۱
نمابر: ۶۶۴۳۰۴۴۵-۰۲۱
ایمیل:abdollahmomvandi@yahoo.com

                                                     

5.6.5.0
گروه دورانV5.6.5.0