توان افزایی زنان روستایی و عشایری

 

توان افزایی زنان روستایی و عشایری برای ایفای نقش موثرتر در توسعه کشاورزی و روستایی از طریق ظرفیت سازی، نهادسازی و ترویج کارآفرینی و توسعه کسب وکار پایدار در بخش کشاورزی صورت می‌گیرد که از مهمترین پروژه‌های بسته توان افزایی زنان روستایی و عشایری در کل کشور، طرح توسعه اجتماعی و ظرفیت سازی در روستاها با  انتخاب، آموزش و حمايت از زنان تسهیلگر توسعه روستایی و عشایری، طرح نهادسازی با راه اندازی صندوق های خرد محلی برای زنان روستايي و عشایری، طرح توسعه کسب و کار پایدار با اجرای برنامه راهبرد نظام مند کسب و  کارهای خرد زنان روستایی و عشایری بر اساس الگویLNSIE، طرح ترویج و فرهنگ سازی تولید و مصرف محصول استاندارد و گواهی شده برای  زنان روستایی و عشایری، طرح ملی آموزش زنان روستایی و عشایری با بودجه مستقل و طرح توسعه همکاری ها با سازمان های بین المللی است.


5.6.5.0
گروه دورانV5.6.5.0